อบรมเชิงปฏิบัติการ SWSK G SUITE

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ SWSK G SUITE

จำนวน 16 ชั่วโมง วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1