ประวัติ

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2509

บรรจุวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2534

ประวัติการศึกษา

   1. จบการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   2. จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.6) โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส วิชาโทภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
   4. จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

1) 2534 ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนไตรมิตร อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

2) 2540 ตำแหน่งอาจารย์ 2 โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

3) 2542 ตำแหน่งอาจารย์ 2 รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่ โรงเรียนดงรักวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

4) 2545 ตำแหน่งอาจารย์ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

5) 2547 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ