ID PLAN

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ นางสาวจิตรลดา ชื่อสกุล แจ่มปัญญาตำแหน่งเลขที่ 56135

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วันที่รับราชการ 5 สิงหาคม 2534 รวมอายุราชการ 27 ปี

วุฒิการศึกษา

1) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศส วิชาโท (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2) การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิสัยทัศน์

ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว ฉับไว ใส่ใจผู้รับบริการ

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

งานที่รับผิดชอบตามตำแหน่ง

1. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา(ฝ่ายบริหารงานบุคคล)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับงานในฝ่ายบริหารงานบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยงาน บุคคล งานการเงินและพัสดุ และงานธุรการ ตามโครงสร้างการบริหารงาน ประกอบไปด้วยงานต่อไปนี้

1. งานบุคคล

1.1 การบริหารงานบุคคล

1.1.1 การวางแผนอัตรากำลัง

1.1.2 การพัฒนาบุคลากร

1.1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

1.1.4 การบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจ

1.2 การบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา

1.2.1 การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา

1.2.2 การจัดทำหลักฐานการปฏิบัติราชการ

1.2.3 การประเมินผลการดำเนินงานบุคคล

2. งานธุรการ

2.1 การวางแผนงานธุรการ

2.1.1 การรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ

2.1.2 การทำแผนงานธุรการ

2.2 การบริหารงานธุรการ

2.2.1 การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

.2.2 การจัดบุคลากร

2.2.3 การจัดสถานที่

2.3 การบริหารงานสารบรรณ

2.3.1 การลงทะเบียนรับส่งเอกสารและหนังสือราชการ

2.3.2 การโต้ตอบหนังสือราชการ

2.3.3 การเก็บรักษาและทำลายหนังสือราชการ

2.3.4 การบริการเกี่ยวกับหนังสือสารบรรณ

2.4 การประเมินผลการดำเนินงานธุรการ

3. งานการเงินและพัสดุ

3.1 การบริหารการเงิน

3.2 การบริหารการเงินและบัญชี

3.2.1 การทำหลักฐานการเงินและบัญชี

3.2.2 การรับเงิน

3.2.3 การจ่ายเงิน

3.2.4 การเก็บรักษาเงิน

3.2.5 การควบคุมและตรวจสอบ

3.2.6 การประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่าย

3.3 การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์

3.3.1 การจัดซื้อ จัดจ้าง

3.3.2 การจัดทำบัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์

3.3.3 การบำรุงรักษาพัสดุและการปรับซ่อม

3.3.4 การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ

3.3.5 การจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ

3.4 การประเมินผลการดำเนินงานการเงินและพัสดุ

4. งานบำรุงรักษายานพาหนะ