ประชุม สัมมนาเขาใหญ่

เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ : ความท้าทายการจัดการศึกษาไทย ยุค 4.0

จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(สสอท.)

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมชาโตเดอเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา