ศึกษาดูงานโรงเรียนรุ่งอรุณ

ศึกษาดูงานโรงเรียนรุ่งอรุณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 มีนาคม 2561